Güncel
Yükleniyor...
Radyoterapi (RT) ve kemoterapi (CT) iki belli başlı kanser tedavi stratejisidir, oysa kayıtlı kanser türleri için başarısız olur. bununla birlikte bu kombinasyon tedavi, hem RT keza de CT ile kanser dokusuna meydan okuyarak yararlı bir ilerleme sağlayabilir. Yakın tarihte yapılan bir yayında, Kanadalı araştırmacılar, RT-CT kombinasyon terapisi ile kümelenmiş kanser hücresi sferoidlerine cesaret etmek için bir mikroakışkan tarama platformu sunmuşlardır. Tedavi etkinliğinin analizi için mikroakışkan platform, akıntı sitometrisi ve canlı gözenekli olan tespiti ile kanser hücresinin hayatta kalmasını atamak için demonte edilebilir. Yapılan bBu araştırma Scientific Reports dergisinde yayınlanmıştır.

Akış Sitometrisi ile Birleştirilmiş Mikro Akışkan Kanser Tedavisi 

Kanserli tümörler, hücreli DNA mutasyonundan sonra aslında tüm dokulardan gelişir, bu da kontrolsüz hücreli bölünmesi ve büyümesiyle sonuçlanır. Ot Gibi Yaşama bulunabiliyorsa, kanserli dokuyu içeri almamak için genellikle cerrahi rezeksiyon kullanılır. aynı zamanda, tümörler her zaman basit erişilebilir değildir. Hemen cerrahi müdahale ile bir tümöre erişmek güvenli değilse, tümörü sıkıştırmak ve küçültmek veya en iyi durumda adamakıllı öldürmek için radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. RT, radyoaktif implantlar ya da enjeksiyonlar aracılığıyla vücudun içinden veya dışından uygulanabilen radyoaktif radyasyonu kullanır. giderken CT, örneğin hücre bölünmeyi bozan, bilhassa çabuk bölünen kanser hücrelerine zarar veren kimyasalların enjeksiyonuna dayanır. bununla birlikte, ayrıca RT hem de BT tedavileriyle, çevreleyen doku hasar görebilir ve dinç çevre dokuya verilen hasarı sınırlarken tümörleri öldürmek için optimize edilmiş tedaviler gerekir.


Bireysel tedavileri daha bereketli hale getirmek için RT ve CT kombinasyon terapileri önerilir, fakat bunlar klinik ortamlarda hemen şimdi gelişmiş kanser tedavisi göstermemiştir. Tedavilerin etkinliğini arttırmak ve kanser dokusunun öldürülmesini en üstteki düzeye dahil etmemek için in vitro optimal çare koşullarını saptamak için yüksek bereketli tarama yöntemleri gereklidir. Yardımcı Doçentler Thomas Gervais ve Philip Wong (Montreal, Kanada) liderliğindeki Kanadalı araştırmacılar, son zamanlarda mikroakışkan test odalarını sızıntı sitometrik gözenekli olan analizi ile birleştiren bu cins yüksek verimli cihazları tanıtmışlardır.

Kanser Sferoidleri İçin Kombinasyon Mücadelesi

Araştırmacılar, ansızın fazla RT ve CT koşulunu paralel olarak test etmek için mikroakışkan bir platform kullanmışlardır. Platform, hücre süspansiyonlarının tohumlandığı ve spontan olarak sferoidler halinde toplanmasına müsade verilen çok sayıda ayrı gözenekli olan kültürü kuyucuğu içermektedir. Deneme için, yumuşak doku sarkomlarından izole edilmiş STS93 ve STS117 olarak adlandırılan iki hücre dizisi kullanmışlardır. RT tehdidi, bir hücresel kültürünü bir radyasyon yoğunluk gradyanı ile ışınlayabilen bir cihazla harici olarak uygulanırken, CT tehdidi, hücre kültürü ortamına farklı konsantrasyonlarda eklenen kemoterapötikler göre uygulanmıştır.


Saydam mikroakışkan platform, hücreli kültürlerinin mikroskopi ile doğrudan analizine izin vermiş ve bilim adamları, kanser sferoidlerinin boyutundaki değişiklikleri izleyebilmişlerdir. Hem platform, deney sonunda demonte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, araştırmacıların sferoidleri çıkarmasına ve bunları enzimatik olarak parçalamasına izin vermiştir, böylece bir bir hücrelerin canlılığı akıntı sitometrisi ve çoğalma deneyleri ile deneme edilme olasılığını arttırmaktadır.

Sızıntı Sitometrisi İle Hücre Canlılığını Değer Biçme

RT ve CT maruziyetinden sonra sabit bir vakit noktasında, bilim adamları canlı hücreleri RT-CT tedavisinden zarar görmüş olanlardan dağıtmak için sızıntı sitometrisini kullanmışlardır. STS93 hücre hattı için, hücresel canlılığı RT-CT tedavisinden sonra kayda değer ölçüde bozulmuşken, tek başına RT manâlı bir etkiye sahip olmamıştır. STS117 hücre çizgisi canlılığı, sırası gelmişken bilim adamlarının uyguladığı tedavilerden hiçbirinden etkilenmeden kalmıştır. Çalışma yazarlarının belirttiği gibi, STS93 hücreleri yaban tip p53 apoptoz indükleyicisini taşıdıkları için apoptoz geçirirken, STS117 p53 mutasyona uğradığı için bunu yapamamıştır.


Akıntı sitometrisi değerlendirmesine ilave olarak, araştırmacılar hücrelerin uzun bir süre sonradan hayatta kalmasını, bir bir hücrelerin bölünüp hücresel kolonileri oluşturup oluşturmadığını belirleyen standart bir metodoloji olan klonojenik bir testle test etmişlerdir. Bu deney, ayrıca STS93 ayrıca de STS117 gözenekli olan hatlarının hücreli canlılığının fiilen bozulmuş olduğunu göstermektedir. Ama, bu metodoloji hücrelerin büyümesini ve bölünmesini beklemek için uzun deney süreleri gerektirir, böylece RT-CT kombinasyonlarının yüksek bereketli taraması için iyi bir seçim değildir.


Bilim adamı, gözenekli olan canlılığı değerlendirmesi için sızıntı sitometrisine bağlanan mikroakışkan platformlarının, RT ve CT zorluklarına yanıt olarak STS93 ve STS117’nin farklılıklarını, hücrelerin bitkiler dokusuna aynı sferoid bir yapıda açığa çıkarılması özelliğiyle dürüst bir şekilde gösterebileceği sonucuna varılmıştır. bununla birlikte, hızlı ve kapsamlı bir canlılık analizi için iyileştirmelerin gerekli olduğuna göze çarpan etmişlerdir; bu, mesela, gözenekli olan ölümü ve nekrozun daha pozitif hücreli belirteçleri için daha kapsamlı bir akıntı sitometrisi analizi testiyle elde edilebilir.

Sferoidlerde Sızıntı Sitometrisi ve Klonojenik Test Kullanarak Çip Üzerinde Kombine Radyoterapi ve Kemoterapi Testi

Kanser dünya çapında önde gelen bir ölüm nedenidir. Cerrahi, radyoterapi (RT) ve kemoterapi (CT), kanser hastaları için temel tedavilerdir. Tümörün cerrahi olarak çıkarılması birçok katı tümörü tedavi etmek için genellikle gerekli olmasına karşın, olumsuz cerrahi marjlar elde edildiğinde bile yerel nüks oranları yüksek kalır. RT ve CT genellikle yerel ve metastatik nüks olasılığını eksilmek için ameliyattan önce ya da daha sonra uygulanır. RT, gözenekli olan içi su moleküllerinin etkileşimi ve iyonlaşması üzerine tek ve çift sarmallı DNA kırılmalarına niçin olan iyonlaştırıcı radyasyon (gama ışınları) gibi yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar kullanır.

Akış Sitometrisi ile Birleştirilmiş Mikro Akışkan Kanser Tedavisi 


DNA hasarlarının bir sonucu olarak, hücreler apoptoz, nekroz, mitotik facia ve yaşlanma dahil olmak üzere dağıtılmış DNA zarar yenileme mekanizmalarına ve ölüm yollarına maruz kalır. CT, geleneksel olarak kanser hücrelerinin bir tümörü bitmiş oluşturmasını engelleyen hücresel ölümünü veya süresiz proliferatif tutuklamayı indükleyen sistemik ajanlardır. RT ve CT’nin klinik olarak kanıtlanmış etkinliğine rağmen, her ikisi de tedaviler sırasında ve ara sıra uzun vakit daha sonra hastalara önemli yan etkilere niçin olur.
Yumuşak doku sarkomları (STS), her yaştaki hastayı etkileyen, pediatrik ve genç adolesan kanserlerinin takriben % 5’ini temsilci kanserlerdir. STS’li hastaların standart tedavisi ameliyat ve asistan RT’den oluşur. RT esnasında radyosensitize edici veya radyoprotektif ajanların eklenmesi RT’nin kanser hücrelerini öldürmedeki etkinliğini artırabilir ya da RT’nin uzun vadeli emrindeki etkilerini sırasıyla azaltabilir. Gözlem için doksorubisin tabanlı BT kullanımını değerlendiren iki Safha III randomize klinik çalışmanın havuzlanmış bir analizi olarak asistan BT kullanımı tartışmalıdır, nüks bir azalmaya karşın hastanın genel sağkalımında bir iyileşme ortaya koymamıştır.


İki boyutlu (2D) in vitro kanser modelleri potansiyel olarak artı basittir ve RT ile moleküler ajanlar arasındaki değişik kombinasyonların değerini içten bir şekilde ölçmek için yetersizdir. Sferoidler gibi üç boyutlu (3D) in vitro modeller, yakın hücreli, hücreli etkileşimleri, laktik asidoz ve hipoksi gibi in vivo koşulları daha iyi taklit edebilen ve yeni anti-kanser stratejileri için tarama doğruluğunu artırabilen özelliklere sahiptir. Bir sfero, herhangi bir matris ya da fiziki yardım olmadan hücrelerin kendi kendine toplanmasıdır.


Sferoidlerin boyutu arttıkça, daha derin hücreler artan süt asiti seviyelerine ve hipoksiye maruz kalabilir, bu da RT’nin etkinliğini azaltır. Aynı şekilde, bir takım ilaçlar sferoidlerin merkezine nüfuz etmekte ve yayılmakta zorluk çekmektedir. bu nedenle, RT ve CT’nin 3B modellerde ölçülen etkinliği, 2B modellerden daha azdır. RT ile dilekçe için kombinatoryal terapötik ajanların taraması, tek katmanlı modeller yerine veya bunları bitirmek için 3D sferoid modeller kullanıldığında, daha yüksek gelişimsel galibiyet oranlarına sahip adaylar sağlayabilir.

Akış Sitometrisi ile Birleştirilmiş Mikro Akışkan Kanser Tedavisi


Mikroakışkan cihazlardaki 3B modeller, deneyleri kredi kartı boyutundaki yongalara sığacak şekilde küçültmek için imal mikro kanallarından yararlanan, bu nedenle reaktif kullanımını, personel süresini ve deney maliyetlerini azaltan araçlardır. Birkaç grup, kanser önleyici ilaçların sferoidler üzerindeki etkisini tahlil etmek için halihazırda mikroakışkan cihazları kullanılmıştır. Carr vd. hücresel ölümünün çözünür belirteçlerinin (laktat dehidrojenaz testi ve sitokrom c) ve immünohistokimyasal testlerin ölçümü yoluyla baş ve boyun skuamöz hücre karsinom dokusu biyopsilerinde RT kaynaklı gözenekli olan ölümünü araştırmak için mikroakışkan bir cihaz kullanılmıştır. Model olarak sferoidlerin potansiyel avantajlarına karşın, bir takım dezavantajları da vardır. Birincisi, bütün hücresel hatları sferoidler olarak oluşup muhafaza edilememekte, dolayısıyla modellerin sayısını azaltmaktadır. İkinci olarak, 3D modeller, difüzyona ve dolayısıyla küresel boyut bağlı olan sferoidler içindeki gıda, oksijen ve laktat konsantrasyonlarında heterojenlik sağlar. bu nedenle, denek sonuçlarda değişkenliği azaltmak için küresel boyutun tutarlı kontrolü istenir. Bilindiği kadarıyla, STS sferoidlerinde RT ve CT kombinasyonlarını ölçmek için mikroakışkan cihazların bir değerlendirmesi yapılmamıştır.


RT ve CT’nin (doksorubisin) STS sferoidleri üzerindeki sitotoksik ve anti-proliferatif etkilerini tahlil etmek için bir mikroakışkan platform geliştirilmiştir. Sferoidler çip üstünde büyütülmüş, sonradan benzer çip üstünde öbür RT ve CT dozlarına maruz bırakılmıştır. Sferoidlerin çare sonrası fenotipleri gözlenmiş ve hücre ölümü değerlendirilmiştir. Kavram deneylerinin kanıtı, bu cihazın radyosensitize edici ve radyoprotektif ajanların taranması için kullanılabileceğini göstermektedir.

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: