Bileceksin

Fransız Devriminin nedenleri ve sonuçları

Fransız İhtilali dünya tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. 1789-1799 yılları arasında meydana gelmiştir. On yıl boyunca Fransa çok büyük siyasi karışıklıklar yaşamış, binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Fransız İhtilalinin nedenlerinin en önemlisi değişime direnen siyasal yapı ile değişen toplumsal ve ekonomik dinamiğin arasındaki çatışmadır. İhtilal sonucunda yüzyıllardır süren siyasi ve toplumsal düzen yıkılmış, tüm dünyayı etkileyecek yeni bir düzen kurulmuştur.

Fransız İhtilalinin Nedenleri

Özgürlük ve Eşitlik Fikirlerinin Yayılması

Fransız İhtilalinin en önemli sloganı “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik”ti. İhtilal sonrasında soylulara ve din adamlarına sağlanan tüm ayrıcalıklar kaldırıldı. Tüm vatandaşların kanun önünde eşit olması ilkesi getirildi. Bireysel özgürlük anlayışı gelişti. Kölelik kaldırıldı.

İnsan Hakları Anlayışının Gelişmesi

Fransız İhtilalinin başlamasının hemen sonrasında İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ilan edildi. Sonrasında yapılan anayasayla bu haklar garanti altına alındı. Dünyada insan hakları anlayışının gelişmesine önemli bir katkı yaptı.

Aydınlanma Düşüncesinin Etkisi

Fransız İhtilalinin nedenlerin bir diğeri 17. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan Aydınlanma düşüncesidir. Aydınlanma düşüncesi aklı ve bilimsel yöntemi öne çıkarıyordu. Fransa’da özellikle siyaset ve felsefe alanında etkili oldu. Jean Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi etkili düşünürler Kral’ın yetkilerinin sınırlandırılması, kanunların üstünlüğü, halk egemenliği, eşitlik, insan hakları, özgürlük gibi hususları savundular. Bu düşünceler özellikle şehirli ve eğitimli kesimler arasında yayıldı.

İngiltere ve ABD’nin etkisi

İngiltere 1600’lü yılların sonunda, neredeyse yüzyıl önce Kral’ın yetkilerinin sınırlandırıldığı meşruti monarşi rejimine geçmişti. Bireysel özgürlükler yasaların garantisi altındaydı. ABD’de ise 1776 yılında krallığın olmadığı demokratik bir cumhuriyet rejimi kurulmuştu. Fransa’da eğitimli kesimler bu iki ülkeye gıptayla bakıyordu.

Mutlakiyetçi Monarşinin Değişime Direnmesi

Fransa’da Kralın sınırsız yetkilere sahip olduğu mutlakiyetçi yönetim anlayışı devam ediyordu. Kraliyet çevreleri ve soylular toplumda ortaya çıkan değişim taleplerine ısrarla karşı koyuyorlardı. Gerekli siyasi ve toplumsal reformlar yapılamıyordu. Bu durum toplumu patlama noktasına getirmişti.

Ekonomik Kriz

Fransız ihtilalinin nedenlerinin bir diğeri İhtilal öncesinde yaşanan ekonomik krizdi. Ekonomik kriz geniş halk kesimlerini vuruyordu. Gıda fiyatları yükselmişti. Halkın soylulara ve kraliyet ailesine karşı olan memnuniyetsizliği artıyordu.


Fransız Devrimin Sonuçları Nelerdir

* Yıkılmaz diye düşünülen, hatta egemenlik hakkını Tanrı’dan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların yıkılabileceği ortaya çıktı.

* İlkel şekli Yunan şehir devletlerinde, gelişmiş şekli İngiltere ve ABD’de görülen demokrasi, Kıta Avrupası’nda da gelişmeye başladı ve Batı medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.

* Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.

* Milliyetçilik ilkesi, siyasi bir karakter kazanarak, çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili oldu.

* Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı.

* Şahsi güçlere, zekâya ve girişim yeteneğine ortam hazırladı.

* Fransız İhtilâli, sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yeniçağ’ın sonu, Yakınçağ’ın başlangıcı kabul edildi.

* Dağınık halde bulunan milletler, siyasi birliklerini kurmaya başladılar.

* İnsan Hakları Bildirisi, Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü.

* Fransız İhtilâli’nin yaydığı fikirlere karşı İhtilâl Savaşları (1792-1815) başladı. Önce Fransa ile Avusturya ve Prusya arasında başlayan bu savaşlara İngiltere ve Rusya’da katıldılar. Savaşlar Napolyon’un yenilgisiyle sonuçlandı. Viyana Kongresi ile Avrupa’nın siyasi durumu yeniden düzenlenmiştir (1815).

*Dünyada yeni bir devlet rejiminin ( Demokrasi ) doğmasına yol açmıştır.

*Mutlak krallıkların yıkılabileceği görülmüştür.

*Milliyet, eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik gibi kavramlar dünyaya yayılmaya başladı.

*Milliyetçilik akımı dünyada etkili olmuş, çok uluslu yapıdaki imparatorlukların parçalanmasına yol açmıştır.

*İnsan hakları kavramını geliştirmiştir.

*Getirdiği ve dünyayı etkilediği evrensel düşüncelerden dolayı yakınçağın başlangıcı kabul edilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu